collectief mede-eigenaarschap

Een klant heeft recht op een gelijkwaardige bediening, ongeacht de medewerker die zijn vraag behandelt. Indien nodig betrekt de medewerker interne of externe collega’s bij de vraagbehandeling.

autonome levenssfeer

Een Delphi-medewerker richt zich op vragen in de context van studie, beroep, interesse, hobby en zelfredzaamheid, met speciale aandacht voor vragen binnen de autonome levenssfeer.

discretie

In een Delphi-bibliotheek is een oplossing bedacht voor het bewaken van discretie bij consultatie, uitleen en vraagbehandeling.

gepersonaliseerde dienstverlening

Een delphi-medewerker is erop gericht antwoorden te formuleren in de vorm, taal- en  het begripsniveau en de hoeveelheid die voor de klant relevant is. 

grenzen informatiebemiddeling

Een Delphi-bibliotheek hanteert het begrip informatiebemiddeling zo ruim mogelijk, maar waakt erover zich niet te begeven op het terrein van persoonlijk advies of hulpverlening.

informatiebemiddeling 'just in time'

Een Delphi-medewerker is erop gericht antwoorden op vragen te vinden op het moment dat de klant daar behoefte aan heeft.

informatiebemiddeling 'juist in place'

Een Delphi-bibliotheek is erop gericht antwoorden aan te bieden waar de vraag gesteld wordt. 

informatiegeletterdheid

Een Delphi-medewerker heeft speciele aandacht voor dat deel van de bevolking dat niet over de basisvaardigheden beschikt om zelfstandig informatie te vinden en te verwerken.

ontmoeting en kennisdeling

Een Delphi-bibliotheek stimuleert ontmoeting als onderdeel van de informatiebemiddelingsopdracht. Daarbij wordt het delen van kennis tussen gebruikers vooropgesteld. 

pro-actieve vraagbemiddeling

Een Delphi-medewerker wacht niet tot vragen expliciet gesteld zijn, maar brengt informatiebehoeften in kaart en formuleert daar pro-actief antwoorden op.

hybride werking

Een Delphibibliotheek maakt in haar bemiddelingsrol evenwaardig gebruik van materiële informatiedragers, digitale bronnen, mondelinge kennisoverdracht ... Antwoorden worden niet enkel gezocht in de eigen collectie, maar eveneens op andere plekken (kenniscentra, deskundigen, ervaringsdeskundigen ...).

mede-eigenaarschap

Als een klant een vraag geformuleerd heeft aan een medewerker, dan wordt deze medewerker eigenaar van de vraag. m.a.w. er is een engagement om naar best vermogen bronnen te zoeken die een antwoord geven op de vraag.

vraagformulering

Een Delphi-medewerker helpt de klant bij het formuleren van een vraag.

vraagontwikkeling

Een Delphi-medewerker is er op gericht mensen er toe aan te zetten een latente informatiebehoefte om te zetten in een actie: het formuleren van vragen.

Profielgerichte dienstverlening

Een Delphi-bibliotheek tracht antwoorden te formuleren die relevant kunnen zijn voor alle mensen met vragen binnen dezelfde context. 

zelfredzaamheid

De klant wordt betrokken bij het zoekproces, zodat hij bij een volgende vraag meer zelfstandig zijn weg kan vinden.